Порядок Оформления Доверенности

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ В ТУРЦИИ

Довереность выдаанная адвокату можно оформить в любой нотариальной конторе Турции или в ближайшем Турецком Консульстве в стране Вашего проживания, не въезжая на территорию Турции. Как правило при каждом Консульстве имеются организации предоставляющие услуги на оформления доверенности. Для этого достаточно набрать номер Консульства и спросить аккредитованных присяжных судей.

Если оформляющий являеться  физическим лицом, при оформление доверенности нужно будет предоставить следующие документы:

  • нотариальный перевод Загранпаспорта на турецкий язык
  • данные адвоката, гражданский номер на которого будет оформляться доверенность.
  • если подающий документы не владеет турецким языком, необходимо получить услуги присяжного переводчика заблаговременно.

Если доверенность на адвоката нужно будет оформлять от имени фирмы или иного юридического лица, потребуется  предоставить следующие документы:

  • документ «образец подписи» (şirket imza sirküleri) – это документ, подтверждающий правомочность подписи (нотариально заверенную) ответственнного лица фирмы, полученная и заверенная Торгово-Промышленной Палатой. Это типичный документ в Турции, в иных странах подобный документ может называться по-разному. Если в Вашей стране нет такого рода документа, то запаситесь  документами, подтверждающими Ваше право Доверенного Лица давать доверенность от имени компании адвокатам, выданный соответствующей Регистрационной Палатой или нотариальное решение совета генеральных директоров компании или же решение принятое советом правления. Данные документы заранее советуем перевести на турецкий язык и заранее предупредить консульство и прсяжного переводчика какой вид документов будете предоставлять.  Консульство подскажет подробности и схему как можно будет правильнее оформить тот или иной соответствующий документ.
  • Вместе с этим также нужно будет приготовить нотариальный перевод паспорта на турецкий языкфизического лица представляющий фирму,
  • Для некоторых видов доверенностей таких как для Развода, доверенность на покупку-продажу Недвижимости необходимы  фотографии дающего доверенность. Уточняйте этот момент заранее.

При даче доверенности будьте внимательны, информируя о своем адресе, т.к. данный адрес будет считаться Вашим официальным адресом, на который будет высылаться официальная юридическая, судебная документация (извещения, вызовы, предупреждения…) И обязательно проконсультируйтесь со своим адвокатом, прежде чем указывать свой адрес!


ОБРАЗЦЫ ПЕРЕВОДОВ ДОВЕРЕННОСТИ

Обычная доверенность для ведения судебных дел на Турецком Языке.

GENEL VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletlerde, her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz talebinde bulunmaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, diğer idari merciler ve adli ve idari mahkemeler nezdinde adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının talep edilmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve adli sicille ilgili sair her türlü adli ve idari başvuruda bulunmaya, diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya, tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya, çekmeye, mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme, daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere …………………………………………………………. adresinde mukim Ankara Barosu avukatlarından ………… Sicil Numaralı, ……………………. T.C. Kimlik Numaralı Avukat …………………………………. vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN:

ADRES:

 

Звичайна довіреність для ведення судових справ в Туреччині на Українському Мовою.

                                                            ДОРУЧЕННЯ Призначаю / їм Адвокатів зареєстровані за адресою ……………………………………. .., і мають цивільний номер№ ……………….. кожного окремо довіреними і повноважними особами для представлення наших інтересів на всіх рівнях і інстанціях як в судових органах, прокуратурі , Радах Правління, за кордоном, так і в усіх вищевказаних органах Турецької Республіки для ведення судових процесів порушених за і проти нас, або судових процесів, порушення яких можливо в майбутньому, а також в судових позовах порушених з нашої стор они для подання наших інтересів, виступаючи в будь-якій якості, в організаціях, установах та зборах судових органів Турецької Республіки; вести судові справи і завершувати їх, забезпечуючи захист і збереження наших прав та інтересів; порушувати нові судові позови, забезпечувати вислуховування свідків і заслуховувати їх самим, пропонувати приносити присягу, приймати або відкидати запропоновану присягу, приймати рішення про судову опису майна і тимчасової конфіскації; накладати арешт на майно і скасовувати арешт майна; укладати мирові; складати і підписувати власноруч заяви та необхідні довідки та представляти їх у відповідні організації та установи, розсилати оповіщення, і бути повідомленим; вимагати викладу і виправлення рішень, апелювати і відмовлятися від апеляції, представляти наші інтереси в касаційному суді, в Державній Раді, а також у всіх виконавчих і фінансових установах, вимагати проведення судового засідання; бути присутнім на цих засіданнях, вимагати виправлення оголошених рішень і порушення судового розгляду знову, вимагати опитування свідків, приймати і відкидати пропозиції про присягу, подавати скарги на суддів і секретарів і відкликати їх, призначати і відкликати експерта, інспекторів та суддів, порушувати судові процеси про компенсацію морального і матеріального збитку, вимагати визнання банкрутства, відкидати вимогу про банкрутство, вимагати визнання конкордат, заперечувати проти виступають проти прийнятого рішення, т ребовать інспекції для розслідування банкрутства, опротестовувати або стверджувати складені протоколи; завершувати спірні справи на рівні офіційних органів та інстанцій між фізичними і юридичними особами, забезпечити застосування всіх законів і резолюцій; вимагати нашої відсутності на судовому процесі; брати участь в судових процесах, що проводяться під час нашої відсутності, прощати і йти на світову; відмовлятися від судового процесу, приймати відмову від позову, відмова від судового розслідування і позову, захищати наші матеріальні інтереси при здійсненні дій виконавчих органів, укладати згоду або відмовлятися від нього відповідно до статей кримінально-процесуального кодексу, наймати адвоката, підписувати адвокатський договір, призначати / відкликати треті особи, окремо / разом для виконання доручень по даній довіреності.

ДОВІРИТЕЛЬ: Від імені “………………………….. A.Ş.

…………………………………….

Є підпис на оригіналі документа

Підтверджую, що підписи поставлені під цією довіреністю в моїй присутності належать, відповідно до представленого нижче документу про повноваження від вищевказаної компанії, ……………………, які підписали цей документ в моїй присутності на їх робочому місці, на увазі надмірну зайнятість. Дата.

 

Обычная доверенность для ведения судебных дел в Турции на Русском Языке.

                                                               ДОВЕРЕННОСТЬ 

Назначаю/ем Адвокатов зарегистрированные по адресу ………………………………………, и имеющие гражданский номер№ ……………….. каждого в отдельности доверенными и полномочными лицами для представления наших интересов на всех уровнях и инстанциях как в судебных органах, Прокуратурах, Советах Правления,   за рубежом, так и во всех вышеуказанных органах Турецкой Республики для  ведения судебных процессов возбужденных за и против нас, либо судебных процессов, возбуждение которых возможно в будущем, а также в судебных исках возбужденных с нашей стороны для представления наших интересов, выступая в любом качестве, в организациях, учреждениях и собраниях судебных органов Турецкой Республики; вести судебные дела и завершать их, обеспечивая защиту  и сохранение наших прав и интересов; возбуждать новые  судебные иски, обеспечивать выслушивание свидетелей и заслушивать их самим, предлагать приносить присягу, принимать или отвергать предложенную присягу, принимать решения о судебной описи имущества и временной конфискации; налагать арест на имущество и отменять арест имущества; заключать мировые; составлять и подписывать собственноручно заявления  и необходимые справки  и представлять их в соответствующие  организации и учреждения, рассылать оповещения, и быть оповещенным; требовать изложения и исправления решений, аппелировать и отказываться от аппеляции, представлять наши интересы в кассационном суде, в Государственном Совете, а также во всех исполнительных и финансовых учреждениях, требовать проведения судебного заседания; присутствовать на этих заседаниях, требовать исправления оглашенных решений и возбуждения судебного разбирательства вновь, требовать опроса свидетелей, принимать и отвергать предложения о присяге,подавать жалобы на судей и секретарей и отзывать их, назначать и отзывать эксперта, инспекторов и судей, возбуждать судебные процессы о компенсации морального и материального ущерба,  требовать признание банкротства, отвергать требование о банкротстве, требовать признания конкордато, возражать против выступающих против принятого решения, требовать инспекции для расследования  банкротства,  опротестовывать или утверждать составленные протоколы; завершать спорные дела на уровне официальных органов и инстанций между физическими и юридическими лицами, обеспечить применение всех законов  и резолюций;  требовать нашего отсутствия на судебном процессе; участвовать в судебных процессах, проводимых в наше отсутствие, прощать и идти на мировую; отказываться от судебного процесса, принимать отказ от иска, отказ от судебного расследования и иска, защищать наши материальные интересы при совершении действий исполнительных органов, заключать согласие или отказываться от него в соответствии со статьями уголовно-процессуального кодекса, нанимать адвоката, подписывать адвокатский договор,  назначать/отзывать третьи лица, в отдельности/совместно для выполнения поручений по данной доверенности.

ДОВЕРИТЕЛЬ : От имени “ ………………………….. A.Ş.

…………………………………….      

                                               Имеется подпись на оригинале документа

Подтверждаю, что подписи поставленные под этой доверенностью в моем присутствии принадлежат, согласно представленному ниже документу о полномочиях  от вышеуказанной компании, ……………………, которые подписали настоящий документ в моем присутствии на их рабочем месте, в виду чрезмерной занятости. Дата .         

                                                                           

863 Читателей Поблагодарили